postheadericon Јавне набавке

Струја 2018.

Позив за подношење понуде – струја 2018.

Конкурсна документација – струја 2018.

Одлука о додели уговора – струја 2018.

Струја 2017.

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru strujaПозив за подношење понуде 2017.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – СТРУЈА 2017.

Позив за подношење пронуде

СТРУЈАОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – СТРУЈА

СТРУЈА

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru struja

На основу члана 108. Закона  о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), као и на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр. 01-6/2017 од 17.03.2017. године, директор Основне школе „Душан Радовић“у Бору  доноси

 

 

                                                            О Д Л У К У

о додели уговора у поступку ЈНМВ бр. 01/2017

 

            ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР за јавну набавку мале вредности број 01/2017 понуђачу ЈП ЕПС  Београд, на основу понуде заведeне код Наручиоца под бројем 01-4/2017 од  16.03.2017. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Наручилац је дана 01.03.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 01-1/2017, за јавну набавку добра – електричне енергије.

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 09.03.2017. године.

Рок за подношење понуда је био је 17.03.2017. године  у 11,00 часова и понуде су отворене истог дана у 12,00 часова у присуству чланова комисије.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 01-5/2017 од 17.03.2017. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају број 01-6/2017 од 17.03.2017. године.

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

 1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добра – набавка електричне енергије .

Назив и ознака из општег речника набавки:  добра –  електрична енергије

Ознака из општег речника: 09310000 – електрична енергија

Процењена вредност јавне набавке је 1.500.000,00  динара  без ПДВ-а.

 1. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:

Подаци о апропријацији у  финансијском плану –  позиција 138 економска класификација 421211.

 1. Одступања од плана набавки није било.
 2. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности:

Процењена вредност јавне набавке  од  1.500.000,00  динара без ПДВ-а определила је врсту поступка.

 1. У поступку јавне набавке учествовао је један понуђач, и то ЈП ЕПС Београд.
 2. Основни подаци о понуђачима:

 

Р. бр. Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача
1. ЈП ЕПС  Београд

 

 

 

 

 1. Понуђена цена и евентуални попусти:
 • Јединична цена по kWh без ПДВ-а: 5,52 динара
 • Основица за обрачун ПДВ-а: 6,62   динара
 • ПДВ: 1,10 динара,
 • Јединична цена по kWh са ПДВ-ом: 6,62 динара
 • Важност понуде 60 дана од дана отварања понуде.
 1. 8. Критеријум за доделу уговора;

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

 1. Понуђач којем се додељује уговор:

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу ЈП ЕПС  Београд, Ул. Царице Милице бр. 2, чија је понуда бр.01-4/2017 од 16.03.2017..године, оцењена као исправна, прихватљива и наjповољнија у поступку јавне набавке мале вредности.

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу.

 

ДИРЕКТОР

 

Ненад  Ристић

Јавна набавка – уџбеници 2015/2016

Набавка добара – уџбеника за школску 2015/16. годину – да преузмете документ кликните ОВДЕ!!!

Позив за подношење понуде – да преузмете документ кликните ОВДЕ!!!

Обавештење о закљученом уговору – да преузмете документ кликните ОВДЕ!!!

 

Leave a Reply

Категорије
Календар
March 2018
M T W T F S S
« Feb    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031