postheadericon Ђачки парламент

I Правилник о раду ученичког парламента
ОШ „ Душан Радовић“ Бор

 

Члан 1.

Ученички парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда школе.

Члан 2.

Парламент се бира сваке школске године.

Члан 3.

Радом ученичког парламента руководи председник. Председник има свог потпредседника (заменика).

Члан 4.

Избор представника у парламенту врши се тајним гласањем на нивоу сваког одељења, а изабрани представници представљају кандидате за председника и потпредседника парламента.
Председник и потпредседник парламента бирају се такође тајним гласањем на нивоу парламента.

Члан 5.

Недељу дана након избора председник је дужан да закаже седницу парламента.

Члан 6.

На првој седници парламента бира се записничар и изгласава се правилник о раду школског парламента и план рада парламента за предстојећу школску годину. Правилник и план могу да се пренесу из претходне школске године, а могу на њима да се врше измене и допуне.

Члан 7.

Парламент се састаје сваке друге недеље и сам изгласава већином гласова ког дана и у колико сати.

Члан 8.

Чланови, представници парламента у обавези су да о свему на часу одељењске заједнице обавесте остале ученике и разговарају о свим питањима која би могла бити изнета пред парламент.

Члан 9.

Током расправе преставници парламента не смеју се међусобно вређати и исказивати нетрпељивост и мржњу. Представници се јављају за реч подизањем руке.

Члан 10.

Председник, потпредседник као и остали чланови парламента могу поднети оставку на своју функцију. Парламент расправља и одлучује о оставци, а такође одлучује и о искључењу појединих чланова парламента укључујући и председника, уколико не поштује правилник, ову институцију и њене чланове.

 

II Седнице парламента

 

Члан 4.

Седнице парламента одржавају се по потреби.

Одржавање седница Парламента објављује се на огласној табли школе.

Члан 5.

Председнику парламента у припреми седница помаже секретар школе и поједини чланови Парламента.

Административне послове у вези одржавања седница Парламента обавља Секретаријат (општа служба) школе.

Члан 6.

Припреме дневног реда Парламента врше се у договору са директором школе или радником кога он одреди.

Члан 7.

У предлог дневног реда Парламента школе могу се уврстити она питања која спадају у надлежност  Парламента према Закону и Статуту школе.

Члан 8.  

За предложене тачке дневног реда потребно је припремити одговарајући писани материјал.

Члан 9.

Седнице Парламента сазива председник, а у његовом одсуству заменик председника.

Председник Парламента, односно његов заменик дужан је да сазове парламент на захтев:

 • директора школе,
 • Наставничког већа,
 • Школског одбора,
 • Синдиката школе и
 • једне четвртине чланова Парламента.

Члан 10.

Позив за седницу мора се доставити члановима парламента најкасније три дана пре дана одржавања седнице.

У позиву се морају назначити предлог дневног реда, дан, час и место одржавања седнице.

За поједине важније тачке дневног реда, уз позив се доставља и материјал односно извод из материјала за седницу.

Поред позива за седницу Парламента, предлог дневног реда седнице објављује се и на огласној табли школе.

III Ток рада на седници

Члан 11.

На првој ( конститутивној ) седници Парламента школе бира се председник Парламента и његов заменик.

Мандат председника ( односно заменика ) траје једну годину, и по истеку мандата не може бити више биран.

Члан 12.

Седницама одбора председава председник, односно његов заменик.

Председник утврђује  присутност и одсутност чланова Парламента.

Када се утврди да седници Парламента присуствује већина од укупног броја чланова, председник  констатује да седница може да почне са радом.

У противном одлаже седницу Парламента и заказује нову седницу.

 Члан 13.

Председник Парламента, односно његов заменик стара се да се рад на седници правилно одвија и одржава ред на седници.

Председник Парламента има следећа права и дужности:

 • стара да се рад на седници Парламента одвија према утврђеном реду.
 • оправдава у оправданим случајевима појединим члановима Парламента напуштање седнице.
 • подписује донете одлуке и закључке
 • врши и друге послове у складу са Законом и Статутом Школе

 Члан 14.

Члан Парламента има права и дужности:

 • да присуствује седницама Парламента и да активно учествује у његовом раду,
 • да обавести председника Парламента у случају спречености да присуствује седници или накнадно оправда свој изостанак,
 • врши и друга права и дужности које проистичу из одредаба закона, статута и општих аката школе.

Члан 15.

Пре преласка на дневни ред Парламент доноси одлуку о усвајању записника са предходне седнице и даје обавештења о извршеним одлукама са предходне седнице.

 Члан 16.

У току дискусије по појединим питањима, из дневног реда чланови могу преко председника тражити објашњење.

Ако је за давање одговора потребно да се прикупе одређени подаци или посебна документација, може се одобрити да се одговор да на наредној седници.

 Члан 17.

Председник проглашава коначно утврђени дневни ред седнице, па се прелази на распављање о појединим тачкама дневног реда.

Члан 18.

Извештај о одређеним тачкама дневног реда подноси известилац.

Пошто известилац заврши своје излагање, председник позива на дискусију.

 Члан 19.

Свако ко жели да учествује у расправи мора предходно добити дозволу од председника.Пријављени учесник треба да говори само о питању из дневног реда, избегавајући опширност.

У нарочито оправданим случајевима може се ограничити време говора појединих учесника у расправи.

Члан 20.

Председник има право да опомене учесника да се у расправи не удаљава од предмета дневног реда и да у свом излагању буде краћи и конкретнији.Ако се говорник ни после друге опомене не држи предмета дневног реда, председник ће му одузети реч.

Члан 21.

Парламент може, на предлог председника или неког другог члана односно учесника на седници, донети одлуку да се расправа о појединим питањима прекине да би се предмет поново проучио или да се допуни материјал, односно прибаве потребни подаци до идуће седнице.

Члан 22.

Расправа о појединим тачкама дневног реда траје све док сви пријављени говорници не заврше излагање.

Председник закључује расправу о појединој тачки дневног реда када се утврди да више нема пријављених говорника.

Изузетно, може се на предлог председника или било ког члана и других учесника одлучити да се расправа о појединој тачки дневног реда закључи и пре него што су дискутовали сви пријављени говорници, ако је питање о коме се расправља већ довољно разјашњено да се може довољно донети одлука, у колико су пријављени  одустали од дискусије.

Члан 23.

Када се заврши расправа о једној тачки дневног реда, не може се прећи на следећу, док се не донесе одлука.

Изузетно, може се одлучити да се, с обзиром на повезаност појединих питања, заједнички расправља о двема или више тачака дневног реда.

IV Кворум и одлучивање

Члан 24.

Парламент може доносити одлуке ако седници присуствује више од половине чланова Парламента.

Парламент доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

 Члан 25.

За сваки предлог о коме се расправља на седници, мора се донети одлука, састављена тако да јасно изражава шта се утврђује, ко треба одлуку да  изврши, на који начин и у ком року.

Прихваћена формулација одлуке уноси се у записник.

 Члан 26.

Ако за решење истог питања има више предлога, председник ставља на гласање поједине предлоге оним редом како су изложени.

О сваком предлогу гласа се посебно.

Члан 27.

Гласање је по правилу јавно.

Чланови Парламента гласају на тај начин што се изјашњавају  ,,за,, или  ,,против,, предлога, уздржавају од гласања или издвајају мишљење.

У случају да је број гласова  ,,за,, и  ,,против,, исти, гласање се понавља.

Члан 28.

Јавно гласње врши се дизањем руке. По завршеном гласању, председник утврђује резултат гласања.

V Одлагање и прекид рада седнице

Члан 29.

Парламент може одлутити да се седница прекине ако се у току дана не могу решити сва питања из дневног реда и уколико то захтева већина чланова Парламента.

 Члан 30.

Седница Парламента се прекида:

 • Кад у току седнице број присутних чланова Парламента, услед напуштања седнице буде недовољан за пуноважно одлучивање,
 • кад због дужег трајања седнице, она не може да се заврши у планирано време,
 • када дође до тежег нарушавања реда на седници, а председник није у стању да одређеним мерама успостави ред неопходан за рад седнице.

Седницу Парламента прекида председник Парламента и заказује нову седницу.

Прекинута седница се наставља најдоцније у року од три дана по прекиду седнице.

VI Одржавање реда на седници

Члан 31.

Због ометања реда на седницама могу се према члановима и другим позваним лицима изрећи следеће мере:

 • oпомена на ред,
 • одузимање речи,
 • удаљење са седнице.

Члан 32.

Опомена на ред изриче се члану који својим понашањем на седници нарушава ред седнице.

Одузимање речи изриче се члановима који у свом излагању нарушавају ред, а већ су били опоменути.

Удаљење са седнице изриче се према члану Парламента који вређа или клевета поједине чланове или друга присутна лица, или ако одбије да поштује мере за одржавање реда које су према њему изречене на седници.

Удаљење са седнице може се изрећи само за седницу на којој је донета мера удаљења.

Одлука о удаљењу доноси се јавним гласањем. Онај који је удаљен са седнице, дужан је да одмах напусти седницу.

VII Записник

Члан 33.

Када је дневни ред исцрпљен, председник парламента закључује седницу.

Члан 34.

На свакој седници парламента води се записник који обавезно садржи:

 • редни број седнице(рачунајући од почетка мандатног периода).
 • место, датум и време одржавања,
 • имена присутних и одсутних чланова (навести имена оправдано одсутних),
 • имена присутних лица који нису чланови,
 • констатацију да седници присуствује потребан број чланова за пуноважно одлучивање,
 • усвојен дневни ред,
 • формулацију одлука о којима се гласано,
 • закључке донете о појединим тачкама дневног реда са назначењем броја гласова за предлог, против и бројањем уздржаних гласова,
 • време када је седница завршена или прекинута,
 • потпис преседавајућег и записничара.

У записник се уносе и изјаве за које поједини чланови изричито траже да се унесу, као и друге околности за које Парламент донесе одлуку.

 Члан 35.

Ако се записник састоји из више листова, сваку страну парафирају записничар и председник.

 Члан 36.

Записник се мора саставити и објавити најкасније 5 (пет) дана по одржаној седници.

Одлуке и препоруке не могу се спроводити док записник не буде потписан.

Члан 37.

Оригинал записника са евентуални прилозима чува се у служби за опште послове као документ трајне вредности.

VIII Завршне одредбе

Члан 38.

За све оно што није регулисано одредбама овог Правилника примењиваће се одредбе Закона и Статута школе.

Члан 39.

Тумачење одредаба овог Правилника  даје Парламент.

 Члан 40.

 Овај Правилник  ступа на снагу осмог дана по обајвљивању на огласној табли школе.

Календар
December 2022
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Categories