postheadericon Статут парламента

Статут

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом се уређују циљеви организовања Ученичког парламента Основне школе „Душан Радовић” (у даљем тексту: Парламент), начин његовог остваривања, састав и начин избора чланова и других органа, врста и начин доношења парламентарних аката, као и остала питања неопходна за функционисање Парламента.

Члан 2.

Парламент је самостална ученичка институција.
Парламент није политичка организација, а свако политичко ангажовање је забрањено.
Парламенти школа могу да се удружују у заједницу ученичких парламената основних школа.
Парламент ради у сагласности са Законом о основама система образовања и васпитања и посебним законом.
Седиште парламента је у Школи, Бор, Краља Петра 1, где се и одржавају седнице Парламента.

II ЦИЉЕВИ ПАРЛАМЕНТА

Члан 3.

Парламент има за циљ унапређење положаја ученика кроз:
– заштиту њихових права и интереса,
– решавање ученичких проблема,
– развијање ученичких способности,
– помоћ при решавању социјалних и материјалних проблема ученика,
– остваривање и одржавање веза и односа са ученицима школа, надлежним органима и институцијама.

Члан 4.

Парламент остварује своје циљеве путем:
– давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору , Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње,
– разматрања односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника,
– обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

III НАДЛЕЖНОСТ ПАРЛАМЕНТА

Члан 5.

Парламент :
– доноси Статут Парламента;
– бира и разрешава председника и потпредседнике Парламента;
– бира и разрешава секретара Парламента;
– доноси план и програм рада;
– доноси основне ставове о начину деловања и организовања;
– усваја извештаје комисија и других тела;
– одлучује о престанку рада Парламента;
– доноси одлуке, препоруке и закључке;
– сарађује са парламентима других основних школа;
– одлучује о удруживању у школске, основношколске савезе и учлањењу у организације, институције и удружења;
– формира и организује рад секција и других конструктивних програма унутар Парламента;
– формира комисије унутар Парламента за решавање конкретних питања и проблема;
– врши процедуралне послове везане за чланство у Парламенту;
– доноси правилник о свом раду;
– обавља и све друге послове у циљу остваривања функције Парламента.

IV ЗАСЕДАЊЕ ПАРЛАМЕНТА

Члан 6.

Парламент заседа у току школске године најмање два пута месечно – редовно заседање.
У случају потребе и постојања иницијативе седница Парламента се може сазвати и чешће по потреби – ванредно заседање.

Члан 7.

Седнице по правилу сазива председник Парламента и утврђује дневни ред, а у његовом одсуству потпредседник.
Председник је дужан, на иницијативу и предлог једне трећине укупног броја чланова Парламента сазвати ванредну седницу.
Председник одлучује кога ће, поред чланова Парламента, позвати на седницу у зависности од проблема који је на дневном реду.
О раду Парламента се води записник.
Записник води секретар Парламента.

Члан 8.

За пуноважан рад Парламента неопходно је да седницама присуствује више од половине од укупног броја чланова Парламента.
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Парламента, где сваки члан има један глас.
Одлука о усвајању и измени Статута доноси се двотрећинском већином од укупног броја чланова Парламента.

Члан 9.

Све одлуке Парламента по правилу се доносе јавним гласањем.
Уколико постоји предлог да се поједине одлуке донесу тајним гласањем, председник Парламента ставља на гласање предлог и уколико се изгласа, спроводи се тајно гласање.

V ЧЛАНСТВО

Члан 10

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи.
Парламент се бира сваке године у Дечијој недељи за текућу годину.
Чланство у Парламенту престаје:
– подношењем оставке на чланство,
– искључењем од стране Парламента,
– опозивом представника.

Члан 11.

Члан Парламента може бити искључен у случају да:
– повреди одредбе Статута и тиме повреди углед Парламента;
– не извршава одлуке Парламента, његових органа за које је задужен или поступа супротно њима;
– неоправдано изостане са три узастопне седнице Парламента;
– вређа и недолично се понаша према другим члановима Парламента.
О искључењу као и о разлозима за искључење члана Парламента, обавештава се одељење чији је он представник ради избора новог члана Парламента.

VI РАД ПАРЛАМЕНТА

Члан 12.

Рад Парламента је јаван.
У изузетним случајевима јавност се може искључити о чему пре почетка седнице одлучује Парламент.

Члан 13.

Седнице води председник Парламента по објављеном дневном реду.
Сваки члан Парламента може на самој седници приликом усвајања дневног реда дати предлог за његову допуну.
О предлогу за допуну дневног реда се обавезно гласа и доноси се одлука да ли ће се предлог уврстити у дневни ред или ће се одложити за наредну седницу.

Члан 14.

Парламент доноси:
– Одлуке – када одлучује о мериторним питањима из надлежности Парламента,
– Закључке – када одлучује о процедуралним и административно-техничким питањима,
– Препоруке – када не одлучује, већ предлаже, саветује или отвара питање за расправу када тек треба евентуално донети конкретне одлуке или закључке.

VII ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 15.

Парламент је дужан да редовно и благовремено упознаје све чланове са радом Парламента, остваривањем циљева и функција рада Парламента, као и са свим донетим одлукама.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Избори за Парламент спроводе у Дечијој недељи, сагласно одредбама овог Статута.
Чланови постојећег Парламента наставиће са радом по одредбама овог Статута, с тим што им мандат истиче по избору новог састава Парламента.

Члан 17.

Статут се мења по поступку доношења, двотрећинском већином. Промена као и измене и допуне овог Статута су могуће на основу предлога Већа Ученичког парламента или на писмену иницијативу најмање 1/3 (једне трећине) чланова
Промена као и измене и допуне Статута су усвојене када се за њих изјасне 2/3 (дветрећине), и више, чланова Ученичког парламента.

Члан 18.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на седници Ученичког парламента ОШ „ Душан Радовић“ у Бору.

Председник парламента:
Aна Гатић

Календар
December 2022
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Categories