postheadericon Безбедност ученика

Правилник о безбедности ученика

На основу чл. 41, 42. и 57. став 1.  тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09) и члана ___ Статута Школе, у сарадњи с надлежним органом општине Бор, Школски одбор Основне школе “Душан Радовић” у Бору, на седници одржаној ______ 2010. године донео је

 

 

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ

ОСНОВНА ШКОЛА „ДУШАН РАДОВИЋ“У БОРУ

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Овим правилником прописују се мере, начин и поступак заштите ученика Основне школе “Душан Радовић” у Бору (у даљем тексту: Школа) и начин њиховог спровођења.

Заштита и безбедност ученика обезбеђују се у складу с ближим условима, облицима, мерама, начину, поступку и смерницама за заштиту и безбедност ученика, које прописује министар просвете.

 

Члан 2.

 

Ученици имају право на заштиту и безбедност према одредбама Правилника:

1) у школској згради и школском дворишту,

2) на путу између куће и школе,

2) ван школске зграде и школског дворишта – за време остваривања образовно-васпитног рада или других активности које организује Школа, као што су: екскурзије, настава у природи и сличне активности које организује школа.

 

Члан 3.

 

Ученици имају право на заштиту и безбедност од:

1) поступака других лица,

2) болести и повреда,

3) пожара, поплаве, елементарних непогода и других природних појава које могу угрозити безбедност.

 

Члан 4.

 

          У циљу заштите и безбедности ученика, Школа предузима следеће мере:

1) свакодневна сарадња са државним органима и органима јединице локалне самоуправе,

2) дежурство наставника и помоћно-техничког особља,

3) осигурање ученика,

4) обезбеђивање свих елемената заштите од пожара, поплава, елементарних непогода и других природних појава које могу угрозити безбедност ученика Школе,

5) друге мере у циљу заштите и безбедности ученика утврђене законом и општим актом школе

Члан 5.

 

Одељењски старешина и наставници који с ученицима обрађују одговарајуће програмске садржаје обавезни су да ученике упознају са опасностима с којима се могу суочити за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује Школа, као и с начином понашања којим се те опасности избегавају или отклањају.

 

Члан 6.

 

Одредбе Правилника дужни су да поштују директор Школе (у даљем тексту: директор), запослени у Школи (у даљем тексту: запослени), ученици, родитељи, односно старатељи ученика (у даљем тексту: родитељи) и трећа лица када се налазе у школској згради, школском дворишту или на другом месту на којем се остварује образовно-васпитни рад или друга активност у организацији Школе.

 

Члан 7.

 

Запослени, родитељи и ученици обавезни су да директору, помоћнику дирек­тора, секретару Школе (у даљем тексту: секретар), дежурном наставнику или другом овлашћеном лицу пријаве сваку појаву за коју посумњају да би могла да угрози заштиту и безбедност  ученика.

 

Члан 8.

 

Посебна обавеза директора је да повремено, а најмање 4 пута месечно, проверава да ли се спроводе мере за остваривање заштите и безбед­ности ученика.

Провера из става 1. овог члана врши се без најаве.

 

Члан 9.

 

На материју коју уређује Правилник примењују се и одредбе других општих аката Школе чија је примена важна за остваривање заштите и безбедности ученика.

 

Члан 10.

 

          На остваривање заштите и безбедности ученика у издвојеним одељењима Школе сходно се примењују одредбе Правилника и одредбе других општих аката Школе чија је примена важна за ту материју

 

 II  САРАДЊА СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

Члан 11.

 

У поступку прописивања и извршавања мера заштите и безбедности ученика Школа сарађује са :

1. Министарством просвете Републике Србије,

2. Министарством унутрашњих послова – Полицијска управа у Бору,

3. Одељењем за привреду и друштвене делатности Општинске управе у Бору,

4.  ЈП „Дирекција за изградњу Бора“,

5.  Центром за социјални рад у Бору

6. здравственим центром у Бору.

 

А)  Сарадња са Министарством просвете Републике Србије

 

Члан 12.

 

          У сарадњи са Министарством просвете, Школа се стара да сви облици образовно-васпитног рада теку без застоја и проблема, да свеукупни односи учесника наставног процеса буду такви да ученици Школе буду заштићени од свих облика дискриминације и насиља.

 

Б) Сарадња са Министарством унутрашњих послова

 

Члан 13.

 

          Овај вид сарадње одвија се првенствено кроз свакодневни обилазак Школе и околине од стране патроле МУП-а и школског полицајца, ради контролисања услова за несметан рад Школе и спречавање настанка потенцијалних проблема.

Школа, такође, остварује и сарадњу са надлежним инспекторима службе за малолетничку деликвенцију, којима се пријављује свака ситуација у Школи или у понашању ученика која може довести до деликвентног понашања, како би се спречила на време и тиме остварила безбедност других ученика Школе.

У време ваннаставних активности везаних за Школу (излети, екскурзије, настава у природи и слично), Школа је у обавези да благовремено пријави свако путовање ученика, како би радници МУП-а обавили преглед ангажованих аутобуса и старали се о безбедности ученика за време трајања путовања.

Од надлежних органа Управе саобраћајне полиције Школа ће тражити да се обезбеди контрола саобраћајница у околини Школе, а у сарадњи са њима ће серијом предавања и приказивања филмова о понашању деце у саобраћају и познавању саобраћајних прописа подизати ниво образовања ученика у овом смислу.

 

          В) Сарадња са Одељењем за привреду и друштвене делатности Општинске управе у Бору

и ЈП „Дирекција за изградњу Бора“

 

Члан  14.

 

Школа води уредну евиденцију о редовном похађању наставе свих уписаних ученика, као и евиденцију о деци доспелој за упис у први разред, по списковима које добија од надлежног општинског органа.

Школа  је дужна да обавештава надлежни орган Општинске управе у Бору уколико ученик нередовно похађа школу или је престао да похађа школу, најкасније 15 дана од дана престанка редовног похађања наставе у школи, у циљу предузимања законских мера и спречавања ситуације у којој би се ученик налазио без заштите и надзора.

Члан 15.

 

Уз помоћ надлежне службе саобраћаја Одељења за привреду и друштвене делатности Општинске управе у Бору и ЈП „Дирекција за изградњу Бора“, Школа се стара да саобраћајна сигнализација у околини Школе буде постављена на начин на који ће се обезбедити максимална безбедност ученика приликом доласка и одласка из школе.

       

 Г) Сарадња са Центром за социјални рад

 

 Члан 16.

 

          Педагошко-психолошка служба Школе, у сарадњи са одељенским старешином, остварује увид у породичне прилике када уочи промене у понашању и учењу ученика и у случају констатације да постоји недовољна брига и надзор у породици, обраћа се Центру за социјални рад у Бору, у циљу предузимања мера ради пружања помоћи ученику.

 

Д) Сарадња са Здравственим центром

 

Члан 17.

 

Школа сарађује са здравственим центром у Бору у вези са здравственим стањем ученика и наставника. Сарадња се односи на обавезне лекарске и систематске прегледе у циљу праћења здравственог стања и предузимања, евентуалних, превентивних мера, као и каснијег лечења.

 

 

III ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ У ЗГРАДИ ШКОЛЕ И ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ

 

1. Заштита и безбедност од поступака других  лица

 

 Члан 18.

 

Заштита и безбедност ученика од поступака других лица обухвата:

1) заштиту и безбедност од дискриминације;

2) заштиту и безбедност од насиља, злостављања и занемаривања;

3) заштиту и безбедност од страначког организовања и деловања.

Члан 19.

 

Остваривању овог вида заштите и безбедности ученика служе поштовање одре­даба Правила понашања у Школи и активности стручног тима за заштиту од дискри­минације, насиља, злостављања и занемаривања.

Поред тога, остваривању заштите и безбедности ученика од поступака других лица служе и одредбе чл. 20. и 21. овог правилника.

 

Члан 20.

 

За време трајања наставе и других активности, стално су откључана главна улазна врата, као и врата у спортском делу школске зграде.

За откључавање улазних врата школе овлашћени су домар Школе (у даљем тексту: домар), директор и секретар, а у спортском делу школске зграде домар ипомоћно-техничко особље које ради у том делу.

Пре почетка наставе, домар откључава  главна улазна врата, проверава стање школских просторија, о томе обавештава директора, или секретара и предузима друге неопходне мере.

Друга улазна врата на школској згради откључавају се по потреби.

 

Члан 21.

 

Када се у Школи не изводи настава нити друге активности сва улазна врата на школској згради су  закључана.

За откључавање улаза на почетку радног времена у првој смени и за закључавање  улаза на крају радног времена задужен је домар, а у његовом одсуству –директор или секретар.

Врата у спортском делу школске зграде се закључавају по завршеним активностима у фискултурним салама.

 

Члан 22.

 

Дежурство у школи изводе дежурни наставници, главни дежурни наставник и помоћно-техничко особље, у складу са процесом наставе.

Деђурство почиње 30 минута пре почетка наставе, а завршава се 15 минута након завршетка последњег часа у одређеној смени.

 

Члан 23.

 

Школа ради у две смене и сваког радног дана има по четири односно пет дежурних наставника, а сменом руководи главни дежурни наставник. По један наставник дежура на сваком спрату, један у дворишту, а главни дежурни наставник у холу Школе.

 

Члан 24.

 

Главни дежурни наставник обавезан је да на дежурство дође 30 минута пре почетка наставе и води рачуна о благовременом почетку наставе.

У случају недоласка неког наставника у Школу, обавештава управу школе, како би се предузеле мере за обезбеђивање замене.

Главни дежурни наставник координира рад осталих дежурних наставника, решава евентуалне конфликте између ученика и брине о њиховој општој безбедности у Школи. Све промене уписује у књигу дежурства и о томе обавештава директора Школе.

 

Члан 25.

 

Дежурни наставници обавезни су да на дежурство дођу кад и главни дежурни наставник, да се јаве главном дежурном наставнику, обављају дежурство у делу Школе предвиђеном распоредом дежурства, о свим уоченим променама обавештавају главног дежурног, извршавају његове налоге и омогућавају безбедан улазак и излазак ученика из школе.

 

Члан 26.

 

У периоду лепог времена сви дежурни наставници, осим главног дежурног, за време великог одмора заједно са ученицима излазе у школско двориште и старају се о одржавању реда приликом изласка и уласка у школску зграду.

 

Члан 27.

 

Сви наставници предметне наставе на крају сваког часа, односно наставе, напуштају учионицу (кабинет) тек пошто испрате све ученике, а наставници разредне наставе по завршетку наставе.

 

Члан 28.

 

Наставник који организује часове допунске или додатне наставе или неке друге активности дужан је да брине о боравку ученика од почетка до краја ових активности.

 

Члан 29.

 

Помоћно-техничко особље помаже у раду дежурним наставницима, дежура на свом радном месту и не удаљава се са њега без дозволе директора. У сарадњи са дежурним наставницима проверава разлоге доласка страних лица у школу и прати њихово кретање у школској згради.

 

Члан 30.

 

Помоћно-техничко особље дужно је да се стара о томе да за време трајања часа улазна врата буду под сталним надзором или, по потреби, закључана, да дозволи улазак лицима чији је долазак у Школу најављен, а осталима тек по одобрењу директора.

 

2. Заштита и безбедност од болести и повреда

 

Члан 31.

 

Ради остваривања заштите и безбедности ученика од болести и повреда, Школа:

1) води бригу о уредности и чистоћи школских просторија и школског дворишта;

2) води бригу о обављању прописаних лекарских прегледа запослених и ученика;

3) поступа по мерама надлежних органа донете по прописима у области здравства;

4) према својим могућностима обезбеђује коришћење школског намештаја, наставних и других средстава који су безбедни за употребу и одговарају психофизичким својствима ученика;

5) према својим могућностима примењује стандарде и нормативе који се односе на школски простор, број ученика у одељењу и друге услове за обављање делатности;

6) обезбеђује надзор наставника или стручног сарадника за време рада на уређајима или с предметима који могу изазвати повреду, као и за време извођења активности које представљају потенцијалну опасност за настанак повреде;

7) предузима мере у случају промена код ученика које се односе на његово здравствено стање и о томе обавештава његовог родитеља;

8) родитеља ученика чије здравствено стање, према процени директора,  наставника или стручног сарадника, може представљати опасност за друге ученике и запослена лица, обавезује да таквог ученика одведе на одговарајући преглед и забрањује му долазак на наставу и друге активности које организује Школа, док надлежни лекар не потврди да опасност не постоји;

9) предузима друге мере у циљу заштите и безбедности од болести и повреда.

 

 

Члан 32.

 

Ученика чије здравствено стање, према налазу надлежног лекара, представља опасност за остале ученике и запослена лица, родитељи не смеју слати на наставу нити на друге активности у организацији Школе.

 

3. Заштита и безбедност од пожара, поплаве, електричне струје,
удара  грома и других опасних појава

 

Члан 33.

 

У циљу заштите од пожара, у Школи се спроводе мере заштите од пожара предвиђене законом, које подразумевају обезбеђеност Школе довољним бројем противпожарних апарата, обуку запослених за руковање њима и понашање у случају опасности, као и редовну контролу обучености запослених, у сарадњи са Управом противпожарне полиције и Ватрогасним друштвом Бор.

У Школи постоји посебно лице – референт противпожарне заштите, које је одговорно за то да су увек предузете све законске мере заштите од пожара.

Сви запослени у Школи су упознати са одредбама Правилника о заштити од пожара и обавезни су да га примењују.

 

Члан 34.

 

Ради остваривања заштите и безбедности од поплаве и изливања фекалија, домар проверава исправност водоводних и канализационих инсталација и предузима потребне мере у случају уочених промена које могу угрозити безбедност.

Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте домара, директора или секретара о уоченим променама на водоводним и канализационим инсталацијама, које могу угрозити безбедност.

 

Члан 35.

 

Ради остваривања заштите и безбедности од електричне струје, домар проверава исправност електричних инсталација  и предузима потребне мере у случају уочених промена које могу угрозити безбедност.

Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте домара, ди­рек­тора или секретара о уоченим променама на електричним инсталацијама, које могу угрозити безбедност.

 

Члан 36.

 

Уређаји, други предмети и материје који се користе у наставном процесу, за одржавање хигијене или у друге сврхе морају се држати ван домашаја неовлашћених лица, ако могу представљати опасност по живот и здравље ученика.

 

Члан 37.

 

Ради остваривања заштите и безбедности од удара грома, Школа редовно прове­ра­ва исправност громобранских инсталација, у складу са прописима у тој материји.

Сви запослени и ученици  обавезни су да без одлагања обавесте домара, дирек­тора или секретара о уоченим променама на громобранским инсталацијама, које могу довести у питање њихово функционисање.

Поред спровођења мера из ст. 1. и 2. овог члана, Школа је обавезна да за време грмљавине обезбеди да ученици буду у школској згради.

 

Члан 38.

 

Заштита и безбедност од других опасних ствари и појава остварује се сходном применом чл. 35. до 39. овог правилника.

 

 

IV ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ НА ПУТУ ИЗМЕЂУ КУЋЕ И ШКОЛЕ

 

Члан 39.

 

Директор и запослени прате стање саобраћајне сигнали­зације на прилазима Школи.

Сваки запослени обавезан је да о уоченим недостацима на саобраћајној сигнали­за­цији обавести директора или секретара, који ће ради решавања проблема ступити у контакт с надлежним органима.

 

Члан 40.

 

Школа пред надлежним органима покреће иницијативе ради побољшања без­бедности у саобраћају на прилазима Школи (постављање “лежећих полицајаца”, сема­фора и других уређаја, организовање дежурства саобраћајних полицајаца и слично).

 

Члан 41.

 

Поред активности усмерених на побољшање безбедности у саобраћају, у вези са заштитом и безбедношћу ученика на путу од куће до Школе и обратно, директор и запослени из реда наставног особља:

1) опомињу ученика којег сретну на његовом путу од куће до Школе или обратно, ако се небезбедно понаша;

2) о сваком небезбедном понашању ученика обавештавају његовог одељењског старешину, који о томе обавештава његовог родитеља и предузима друге мере;

3) и предузимају друге активности и мере у циљу заштите и безбедности ученика на путу од куће до Школе и обратно.

 

 

V ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ ВАН ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА, ЗА ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

 

Члан 42.

 

На остваривање заштите и безбедности ученика за време боравка на излету, екскурзији или настави у природи, као и за време извођења неке  друге активности које организује Школа ван школске зграде и школског дворишта, примењују се основне одредбе Правилника, а сходно се примењују његове одредбе о остваривању заштите и безбедности ученика у згради Школе и школском дворишту.

Поред одредаба из става 1. овог члана, на остваривање заштите и безбедности ученика ван зграде Школе и  школског дворишта, за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује Школа, примењују се и одредбе чл. 27. и 28. Правилника.

 

1. Заштита и безбедност ученика за време извођења излета,
екскурзија, наставе у природи и сличних активности

 

Члан 43.

 

Приликом избора понуђача за извођење излета, екскурзија, наставе у природи и сличних активности с ученицима, Школа ће посебну пажњу посветити његовој оспособ­љености за остваривање  заштите и безбедности ученика за време активности која се организује.

Оспособљеност понуђача за остваривање заштите и безбедности ученика одно­си се нарочито на:

1) поседовање одговарајуће лиценце за рад;

2) кадровску и техничку опремљеност за организовање путовања ученика;

3) кадровску и техничку опремљеност за остваривање заштите и безбедности ученика у објекту у којем су смештени (физичко и техничко обезбеђење објекта, обез­беђена медицинска помоћ и слично);

4) квалитет исхране ученика;

5) остале мере које су у функцији заштите и безбедности ученика.

 

 

VI ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА

 

Члан 44.

 

          Школа је у обавези да на почетку сваке сваке школске године упозна родитеље са могућношћу осигурања ученика од последица несрећног случаја (незгоде) које се евентуално могу десити и са условима под којима се врши осигурање.

Школа је, такође, у обавези да, уколико постоји заинтересованост родитеља, буде посредник између њих и осигуравајуће г друштва, како би родитељ, уплатом премије осигурања, омогућио свом детету заштиту од свих ризика у свакодневном животу, како у школи, код куће, на путу, излету, екскурзији, настави у природи, летовању, зимовању и слично.

Члан 45.

 

Школа на Савету родитеља упознаје родитеље са пристиглим понудама за осигурање деце и ученика и посредује између њих и осигуравајуће куће за коју се родитељи определе.

 

VII  ДРУГЕ МЕРЕ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

 

Члан 46.

 

У циљу заштите и безбедности ученика у школској згради и дворишту,  Школа има инсталиран видео надзор, који је у функцији 24 часа дневно и који са 14 камера снима дешавања у делу дворишта, ходницима на прва два спрата и холу школе.

 

Члан 47.

     

        У циљу заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује Школа, предузимају се и друге мере у складу са законом и општим актима Школе.

 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

 Члан 48.

 

Даном ступања на снагу Правилника престаје да важи Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика ОШ „9. српска ударна бригада“ – Бор, број 570 од 24.09.2003. године.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

 

Председник

Драги Чучовић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
August 2020
M T W T F S S
« Apr    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Categories