postheadericon Понашање у школи

Правилник понашања у школи

 

          На основу чл. 41, 43. и 57. став 1.  тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09) и члана __. Статута, школски одбор Основне школе “Душан Радовић” у Бору, на седници одржаној ________ 200_. године донео је

П Р А В И Л А   П О Н А Ш А Њ А 

У ОСНОВНОЈ  ШКОЛИ „ДУШАН РАДОВИЋ“ У БОРУ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

           Овим Правилима понашања у школи (у даљем тексту: Правила) уређује се понашање и односи деце, ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица у Основној школи “Душан Радовић” у Бору (у даљем  тексту: Школа).

 Члан 2.

           Поштовањем Правила обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне делатности Школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у Школи, чување школске имовине и имовине деце, ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица и доприноси се повећању угледа Школе.

Члан 3.

           У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности деце, уче­ника, запослених и родитеља ученика.

II ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, 

ЗАНЕМАРИВАЊА И СТРАНАЧКОГ ОРГАНИЗОВАЊА

Члан 4.        

           У Школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или не­спре­чавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

          Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано правље­ње разлика повлађивањем или давањем првенства.

          Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједна­ком положају.

          Препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или тре­ћег лица у Школи врши се на основу ближих критеријума које заједнички прописују министар просвете и министар надлежан за послове људских права.

Члан 5.

           У Школи су забрањени:

           1) физичко, психичко и социјално насиље;

          2) злостављање и занемаривање ученика;

          3) физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика или запослених.

Члан 6.

           Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог.

          Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.

          Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

 

Члан 7.

           Под физичким насиљем, у смислу Правила, сматрају се:

1) физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа;

2) свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог;

3) насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим лицима, као и ученика према другим ученицима или запосленим лицима.

          Под психичким насиљем, у смислу Правила, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.

          Под социјалним насиљем, у смислу Правила, сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности установе.

 

Члан 8.

           У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања о којима говоре Пра­ви­ла, од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог лица, над наставником, стручним сарадником и другим запосленим лицима.

          Због повреде забране из става 1. овог члана против родитеља, односно старате­ља ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.

 Члан 9.

           Поступање у Школи као одговор на насиље и злостављање спроводи се према Протоколу поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, који утврђује садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, а доноси га министар просвете.

          Препознавање невербалних облика злостављања ученика од стране запосленог за време неге, одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада врши се на основу ближих услова које прописује министар просвете.

Члан 10.

           Према ученицима који чине повреде обавеза ученика и повреде забрана дискри­минације, насиља, злостављања и занемаривања могу се примењивати само оне мере које су утврђене законом или општим актом Школе.

 Члан 11.

             У Школи  је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење школских просторија у такве сврхе.

III ПРАВА ДЕТЕТА И УЧЕНИКА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

 

Члан 12.

           Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, овим и посебним законима, а установа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:

1) квалитетан образовно-васпитни рад

2) уважавање личности;

3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;

4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;

6) информације о његовим правима и обавезама;

7) учествовање у раду органа школе, у складу са Законом о основама система обратовања и васпитања и посебним законом;

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;

9) подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;

11) остваривање свих права детета и ученика, права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену законом;

          Школа је дужна да обезбеди све услове за остваривање права детета и ученика из става 1. овог члана.

Члан 13.

                    Ученик, родитељ, односно старатељ детета и ученика може да поднесе пријаву директору установе у случају повреде права из става 1. овог члана или непримереног понашања запослених према детету и ученику, у року од 15 дана од наступања случаја.

          Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, родитељем, односно старатељем детета и ученика и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.

          Запослени у установи дужан је да пријави директору, односно органу управљања кршење права детета и ученика.

Члан 14.

          У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.

          Ученик има обавезу да:

 1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

 2) поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;

 3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;

 4) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

 5) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

 6) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

 7) благовремено правда изостанке;

 8) да се пристојно одева,

 9) да за време образовно-васпитног рада поштује забрану употребе мобилних телефона и свих других средстава којима се може ометати рад,

10) да у згради школе и школском дворишту не носи оружје или друга опасна средства којима се може угрозити живот и здравље деце, ученика, запослених и осталих лица или се може нанети материјална штета,

11) да се придржава забране употребе дувана, алкохола, наркотичких и сличних средстава и не подстрекава  друге ученике на употребу истих,

12) да не изазива туче и не учествује у тучи,

13) да не изражава националну, расну и верску нетрпељивост,

14) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

15) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике,

16) извршава и друге обавезе које су утврђене законом и статутом школе.

Члан 15.

                Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.

          Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана Законом о основама система образовања и васпитања или посебним законом и за повреду забране из чл. 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања.

          Теже повреде обавеза ученика јесу:

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;

4) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;

5) уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;

6) свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика;

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

8) неоправдано изостајање са наставе најмање 35 часова и учестало чињење лакших повреда обавеза.

          Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Члан 16.

           Васпитно-дисциплински поступак је хитан и покреће се закључком директора.

          Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране из чл. 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.

          Закључак из става 1. овог члана доставља се ученику, односно његовом родитељу или старатељу, одељенском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.

          Ученик мора бити саслушан, а ако је малолетан, уз присуство родитеља.

          Васпитно-дисциплински поступак води се применом правила општег управног поступка и окончава се решењем.

 Члан 17.

           За повреду обавезе, односно забране прописане Законом, могу да се изрекну мере, и то:

1) за лакшу повреду обавеза ученика, васпитна мера – опомена, укор одељењског старешине или укор одељењског већа, у складу са општим актом школе;

2) за тежу повреду обавеза ученика, васпитно-дисциплинска мера – укор директора и укор наставничког већа,

3) за учињену повреду забране из чл. 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања, васпитно-дисциплинска мера:

 – премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља;

          Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе из става 1. тачка 1) овог члана, без вођења васпитно-дисциплинског поступка.

          Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је школа претходно предузела неопходне активности из члана 15. став 1. овог правилника.

          Ако школа није претходно предузела неопходне активности из члана 15. став 1. овог правилника, предузеће их пре изрицања мере.

          Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из чл. 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања, озбиљно угрожен интегритет другог лица.

          Мера из става 1. тач. 2) и 3) овог члана изриче се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности.

          Васпитна и васпитно-дисциплинска мера изричу се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика.

          Ученику се смањује оцена из владања због изречене васпитно-дисциплинске мере, али се понашање ученика прати и оцена се поправља када дође до позитивне промене у његовом понашању.

          Када малолетан ученик изврши повреду обавезе, односно забране из чл. 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања, школа одмах обавештава родитеља, односно старатеља и укључује га у одговарајући поступак.

          Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из чл. 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања, у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.

          Школски одбор решава по жалби из  претходног става. овог члана у року од 15 дана од дана достављања. Жалба одлаже извршење решења директора.

 

Члан 18.

           Ученици су обавезни да буду у Школи најмање пет минута пре почетка наставе или другог облика образовно-васпитног рада.

 

Члан 19.

           Ученици су дужни да на знак првог школског звона уђу у школу и сачекају предметног наставника испред кабинета.

Члан 20.

          По уласку у учионицу ученик заузима своје место у школској клупи и припрема се за почетак часа, а редар пријављује одсутне ученике.

          За време наставног часа ученик може напустити учионицу само уз одобрење предметног наставника у изузетним случајевима.

          Ученицима се не дозвољава улазак у учионицу ако је час почео, сем у изузетно оправданим случајевима.

          Не дозвољава се ученицима ометање часова на било који начин, непримерено понашање према наставнику и друговима.

Члан 21.

          Није дозвољено да ученици и редари носе дневник из наставничке канцеларије или исте враћају по одржаном часу.

Члан 22.

           За време великог школског одмора ученици напуштају учионицу и излазе у школско двориште, а у случају невремена остају у холу школе.

          Не дозвољава се ученицима да за време малих одмора напуштају школско двориште.

          Не дозвољава се ученицима да доводе другове из других школа, како не би реметили наставни процес.

Члан 23.

          Ученици по завршетку наставе излазе из школске зграде без задржавања по ходницима и школском дворишту.

Члан 24.

           У школским просторијама забрањено је:

          – стварање буке и галаме, посебно у току наставе,

          – оштећење школских просторија, намештаја, учила и уређаја електро и водоводне инсталације,

          – најстроже је забрањено уношење оружја, оруђа и других средстава којима се могу нанети озледе и угрозити животи ученика и радника школе и нанети штета школској имовини,

          – бацање отпадака сунцокрета, семенки и других сличних производа,

          – писање графита и потписивање ученика на школској згради, као и у самој школи и учионицама,

          – забрањени су било какви конфликти и физичко обрачунавање међу ученицима,

          – недолично одевање (искључити ношење мајица на брателе, кратке сукње, шортцеви, фарбање косе, ношење пирсинга и дугих ноктију),

          – ношење накита и других вредних ствари и коришћење мобилних телефона за време часа.

Члан 25.

           У школском дворишту као и у школи забрањује се уношење и употреба алкохола, дувана и наркотичких средстава и вожење мотора и бицикала.

Члан 26.

           Лакше повреде обавеза ученика су:

1)      неоправдано изостајање из школе до 35 часова,

2)      ометање извођења наставе или других облика образовно-васпитног рада,

3)      недолично понашање према другим ученицима, наставницима, стручним сарадницима и другим запосленим у школи,

4)      изазивање нереда у просторијама школе и школском дворишту,

5)      непоштовање одлука надлежних органа школе,

6)      неоправдано кашњење на редовну наставу и друге облике образовно-васпитног рада,

7)      необавештавање родитеља о резултатима учења и владања и непреношење порука одељенског старешине, других наставника и стручних сарадника,

8)      неблаговремено правдање изостанака,

9)      оштећење школске зграде, просторија, инвентара, инсталација и прибора запослених у школи,

10)  оштећење или уништење личних ствари и прибора других ученика, наставника и других запосленбих у школи,

11)  нарушавање естетског изгледа школе и школског дворишта,

12)  повреда других обавеза које се не сматрају тежом повредом обавеза ученика.

IV ОДЕЉЕНСКА ЗАЈЕДНИЦА И УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ           

Члан 27.

           Ученици једног одељења школе образују одељењску заједницу.

          Начин рада одељењске заједнице ученика ближе се уређује статутом школе.

 

Члан 28.

           У последња два разреда основне школе организује се ученички парламент ради:

           1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;

          2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;

          3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;

          4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;

          5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

Члан 29.

          Парламент чине по два представника сваког одељења у школи.

          Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године.

          Чланови парламента бирају председника.

          Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, без права одлучивања.

V  НАСТАВНИЦИ И РАДНИЦИ ШКОЛЕ

 

Члан 30.

           Запослени имају обавезу да својим радом, укупним понашањем и изгледом  доприносе угледу Школе и развијању позитивне атмосфере у Школи.

Члан 31.

           Сви запослени су обавезни:

 –          да редовно и на време долазе на посао, а наставницие најкасније 15 минута пре почетка наставе, односно свог првог часа, и на време одлазе на час,

–          да савесно обављају послове свог радног места,

–          у случају неодложне потребе за изостајањем са посла дужни су да на

време обавесте директора или секретара школе о изостајању, ради благовременог организовања замене. Свако неоправдано изостајање или необавештавање руководиоца школе о изостајању са посла или закашњењу, сматраће се повредом радне дужности,

–          наставник који је организовао допунски час или друге активности дужан

је да брине о боравку ученика у школи од почетка ових активности до њиховог завршетка,

–          опрема и инвентар школе као и остали потрошни материјал не сме се

користити у приватне сврхе,

          –    да не оштећују имовину школе, ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица,

–          за изношење важних докумената школе, као и других предмета и

средстава, радник је дужан да прибави одобрење директора школе,

–          забрањено је уношење и конзумирање алкохола, опијата, дроге, и против

радника који то чине покренуће се дисциплински поступак,

–          забрањено је испољавање страначке припадности, припадности верама и

сектама, као и сваког облика национализма. Против радника школе који то чине покренуће се дисциплински поступак за тежу повреду радне дужности.

Члан 32.

                 Дужност и обавеза наставника је да на наставу долазе пристојно и прикладно одевени како својим изгледом не би скретали пажњу ученика.

Ч

Календар
August 2020
M T W T F S S
« Apr    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Categories